Quản lý dự án

TVTS trân trọng loạt bài viết về Quản lý dự án của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University.

Mục lục

 1. Agile
 2. Agile và kích cỡ dự án
 3. Bắt đầu một dự án mới
 4. Cách đo
 5. Cách đo và độ đo
 6. Cách động viên tổ
 7. Cách giúp cho một dự án đang thất bại.
 8. Cách ngăn ngừa thất bại dự án
 9. Cách tiếp cận Agile
 10. Cách tiếp cận Thác đổ và Agile
 11. Cải tiến chất lượng phần mềm
 12. Chất lượng của người quản lí dự án
 13. Chất lượng phần mềm
 14. Chất lượng phần mềm/2
 15. Chuyển sang Agile
 16. Công nhân có kĩ năng cho công việc dự án
 17. Công việc dự án sớm
 18. Đảm bảo chất lượng phần mềm
 19. Đào tạo người quản lí dự án
 20. Đào tạo phần mềm
 21. Điểm kiểm dự án
 22. Độ đo dự án
 23. Đối thoại về làm việc tổ
 24. Dự án agile
 25. Dự án Capstone
 26. Dự án Capstone ở châu Á
 27. Dự án phần mềm lớn
 28. Dự án phần mềm thành công
 29. Dùng phương pháp Agile
 30. Giải quyết tình huống khó khăn
 31. Giải quyết xung đột
 32. Giải quyết xung đột
 33. Học tập
 34. Học trong dự án Capstone
 35. Hướng dẫn dự án Capstone/1
 36. Hướng dẫn dự án Capstone/2
 37. Hướng dẫn dự án Capstone/3
 38. Hướng dẫn dự án Capstone/4
 39. Ích lợi của Agile
 40. Kế hoạch dự án phần mềm
 41. Kế hoạch hiệu năng kiểm thử
 42. Kế hoạch kiểm thử mẫu
 43. Khi nào khách hàng phần mềm xây nhà
 44. Khi nào thôi kiểm thử?
 45. Khó khăn khi áp dụng Scrum
 46. Kĩ năng quản lí dự án
 47. Kĩ năng quản lí dự án phần mềm
 48. Kiểm điểm ngang quyền
 49. Kiểm điểm phần mềm
 50. Kiểm thử Agile
 51. Kiểm thử chấp nhận của người dùng
 52. Kiểm thử phần mềm
 53. Kiểm thử phần mềm/2
 54. Kiểm thử phần mềm/3
 55. Kiểm thử tích hợp
 56. Kiểm thử Web
 57. Kiến trúc hệ thống
 58. Kinh nghiệm quản lí dự án
 59. Làm việc nhóm và làm việc tổ
 60. Làm việc theo tổ
 61. Làm việc theo tổ và làm việc theo nhóm
 62. Làm việc tổ của dự án
 63. Làm việc tổ trong dự án lớn
 64. Làm việc tổ trong lập kế hoạch dự án phần mềm
 65. Làm việc trong tổ
 66. Lãnh đạo kĩ thuật
 67. Lập kế hoạch dự án phần mềm
 68. Lập kế hoạch dự án phần mềm/2
 69. Lập kế hoạch dự án phần mềm: Qui trình “mười bước”
 70. Lập kế hoạch làm việc tổ
 71. Lập trình cực đoan
 72. Lịch sử tóm tắt về phát triển phần mềm
 73. Lời khuyên cho người quản lí dự án phần mềm
 74. Lời khuyên khác cho người quản lí dự án
 75. Lời khuyên khác cho người quản lí dự án phần mềm
 76. Lời khuyên về Agile
 77. Một khảo cứu về dự án phần mềm
 78. Một số sự kiện về cách tiếp cận Agile
 79. Một số vấn đề trong dự án Capstone
 80. Mục đích của dự án
 81. Người chủ sản phẩm trong Scrum
 82. Người kiểm thử trong dự án Agile
 83. Người kiểm thử và người lập trình
 84. Người kiểm thử và người phát triển
 85. Người quản lí có kinh nghiệm
 86. Người quản lí dự án
 87. Người quản lí dự án hiệu quả
 88. Người quản lí dự án kém nhất
 89. Người quản lí dự án phần mềm giỏi nhất
 90. Người quản lí dự án trong miền mới
 91. Người quản lí dự án trong môi trường Agile
 92. Người quản lí dự án/2
 93. Người quản lí dự án/3
 94. Người quản lí kiểm thử
 95. Nhóm kiểm thử độc lập
 96. Pha bảo trì phần mềm
 97. Phần mềm chất lượng cao
 98. Phát triển được dẫn lái bởi kiểm thử
 99. Phát triển phần mềm Agile
 100. Phát triển phần mềm hệ thống
 101. Phụ nữ trong quản lí dự án
 102. Phương pháp quản lí dự án mới
 103. Phương pháp Scrum
 104. Phương pháp Scrum/2
 105. PSP và TSP
 106. PSP/TSP
 107. Quản lí các dự án
 108. Quản lí các dự án/2
 109. Quản lí các dự án/3
 110. Quản lí dịch vụ
 111. Quản lí dự án
 112. Quản lí dự án Agile
 113. Quản lí dự án phần mềm
 114. Quản lí dự án phần mềm/2
 115. Quản lí dự án phần mềm/3
 116. Quản lí dự án phần mềm/4
 117. Quản lí dự án phần mềm: người khôi hài
 118. Quản lí dự án/2
 119. Quản lí nhiều dự án
 120. Quản lí rủi ro
 121. Quản lí rủi ro/2
 122. Quản trị văn phòng và quản lí dự án
 123. Qui trình cho dự án phần mềm
 124. Qui trình đơn giản cho dự án nhỏ
 125. Qui trình kiểm thử phần mềm
 126. Qui trình lập kế hoạch dự án
 127. Qui trình phần mềm
 128. Qui trình phần mềm/2
 129. Qui trình phát triển phần mềm
 130. Sai lầm thông thường của người quản lí dự án
 131. SCRUM
 132. SCRUM/2
 133. Six Sigma
 134. Thác đổ và phát triển lặp
 135. Thảm hoạ phần mềm
 136. Thành công của dự án phần mềm
 137. Thất bại dự án
 138. Thất bại dự án phần mềm
 139. Thực hiện Agile
 140. Tích hợp liên tục
 141. Tổ tự quản
 142. Trả lời mô hình AUP
 143. Tránh thất bại dự án phần mềm
 144. Ước lượng dự án
 145. Ước lượng dự án/2
 146. Ước lượng dự án/3
 147. Ước lượng dự án/4
 148. Ước lượng lịch biểu
 149. Ưu tiên cho người quản lí dự án phần mềm
 150. Uỷ quyền
 151. Vấn đề con người
 152. Vấn đề với cách tiếp cận Agile
 153. Vấn đề với dự án phần mềm
 154. Vấn đề với dự án phần mềm lớn
 155. Vấn đề với tổ
 156. Việc quản lí dự án
 157. Vòng đời kiểm thử
 158. Vòng đời phát triển phần mềm
 159. Vòng đời phát triển phần mềm và Vòng đời quản lí dự án
 160. Vòng đời thác đổ và cách tiếp cận Agile
 161. Xin hỏi về cách đo

Tác phẩm, tác giả, nguồn

 • Tác phẩm: Quản lý dự án
 • Nguồn: Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University.
 • Wiki hóa: https://kipkis.com

Có thể bạn muốn xem