Quản lí hệ thông tin

Một sinh viên viết cho tôi: “Thầy có thể nói cho em thêm về nghề nghiệp trong quản lí hệ thông tin (ISM) được không? Loại việc làm nào và nghề nào mà sinh viên làm sau khi tốt nghiệp?”

Đáp: Tôi đã viết vài bài chi tiết về Quản lí hệ thông tin (ISM). Về căn bản, đây là chương trình tổ hợp các nguyên lí doanh nghiệp với kĩ năng kĩ thuật để dạy cho sinh viên giải quyết các vấn đề doanh nghiệp phức tạp trong công ti mà có dùng công nghệ thông tin (CNTT). Người tốt nghiệp trong ISM có thể lãnh đạo việc làm trong chính phủ, doanh nghiệp và tổ chức phần mềm.

Một người tốt nghiệp ISM điển hình có thể bắt đầu như người phân tích hệ thống máy tính, một nghề mà Văn phòng thống kế lao động Mĩ dự phóng thấy tăng 25% về việc làm từ 2010-2020. Điều này là nhanh hơn trung bình của mọi nghề. Ngày nay nhiều công ti đang dùng công nghệ thông tin để tự động hoá các qui trình của họ. Họ cần ai đó có cả kĩ năng kĩ thuật và kĩ năng doanh nghiệp để làm việc chặt chẽ với người kinh doanh để tự động hoá hay cải tiến qui trình. Chương trình ISM thường có vài chuyên ngành vì bạn có thể hội tụ vào hệ thống mạng, hệ thống cơ sở dữ liệu, ứng dụng, phần mềm như dịch vụ, và kết mạng không dây. Phần lớn những người tốt nghiệp đều làm việc như Người phân tích hệ thống máy tính, Người quản lí hệ thông tin, Người quản lí mạng, Người quản trị cơ sở dữ liệu, Người quản lí dịch vụ, và Chuyên viên hỗ trợ máy tính. Sau vài năm kinh nghiệm, họ có thể chuyển lên làm Người kiểm định hệ thông tin, Người quản lí hệ thông tin, Giám đốc hệ thống cơ sở dữ liệu và Giám đốc thông tin. Lương ở Mĩ thường bắt đầu từ $85,000 cho vị trí mức vào nghề cho tới $250.000 cho người có trên 15 năm kinh nghiệm cho vị trí quan chức điều hành cấp cao.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Quản lí hệ thông tin
  • Nguồn: Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University
  • Wiki hóa: https://kipkis.com