Vai trò của tình cảm

Tình cảm có vai trò vô cùng to lớn trong cuộc sống và hoạt động của con người. Tình cảm thúc đẩy con người Hoạt động, giúp con người vượt qua những khó khăn trỏ ngại gặp phải trong qua trinh hoạt động. Sự thành công của mọi công việc phụ thuộc không nhò vào thái độ của con người đối với công việc đó.

Đối với Nhận thức, tình cảm là nguồn động lực mạnh mẽ kích thích con người tìm tòi chân lý. Ngược lại, nhận thức là cơ sở của tình cảm, chi phối tình cảm. Có thể nói, nhận thức và tình cảm là hai mặt của một vấn đề nhân sinh quan thông nhất của con ngưòi.

Với Hành động, tình cảm nảy sinh và biểu hiện trong hành động, đồng thòi tình cảm là một trong những động lực thúc đẩy con ngưòi hành động.

Tình căm có môi quan hệ và chi phôi toàn bộ các thuộc tính tâm lý của Nhân cách. Trước hết, tình cảm chi phối tất cà các biểu hiện của Xu hướng nhân cách (nhu cầu, hứng thú, lý tưởng, niềm tin); tình cảm là mặt nhân lõi của Tính cách; là điền kiện và động lực để hình thành năng lực; là yếu tố có quan hệ qua lại với Khí chất con người. Do vậy, trong công tác giáo dục, tình cảm vừa được xem là điều kiện, phương tiện giáo dục, vừa được xem là nội dung giáo dục nhân cách.

Nguồn

  • Giáo trình Tâm lý học đại cương; GT-TS Nguyễn Quang Uẩn (Chủ biên) - TS. Nguyễn Văn Lũy - TS. Đinh Văn Vang

Có thể bạn muốn xem